Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Polityka Prywatności informuje o celach, podstawach i sposobach przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://companyvalueradar.com (określanego dalej jako „Serwis”) przez SWGK Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz o prawach Użytkowników dotyczących przetwarzania ich danych osobowych.
 2. Przez przetwarzanie danych osobowych rozumie się wszelkie czynności wykonywane na danych osobowych, w szczególności ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, przesyłanie, usuwanie lub niszczenie.

PODSTAWOWE INFORMACJE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w serwisie CompanyValueRadar („Serwis”) jest SWGK Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wojskowej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000378912, e-mail: biuro@swgk.pl, nr tel. +48 (61) 866 68 21 („Spółka”).
 2. Przetwarzaniu podlegają:
  1. dane osobowe przekazane Spółce przez Użytkownika w procesie weryfikacji kodu Użytkownika, umożliwiającym skorzystanie z narzędzia („CVR”) udostępnionego w Serwisie lub na skutek kontaktu Użytkownika ze Spółką (wiadomość przesłana przez Użytkownika na adres e-mail lub na adres siedziby Spółki podane w Serwisie),
  2. dane osobowe zebrane przez Spółkę za pomocą plików Cookie i innych podobnych technologii,
  3. dane osobowe przekazane Spółce przez Użytkownika na cele marketingowe, realizowane m.in. poprzez utrwalenie wyników wyceny przeprowadzonej przez Użytkownika z wykorzystaniem CVR w pisemnym raporcie i przekazanie ww. raportu na adres poczty mailowej podany po wyrażeniu przez Użytkownika zgody do przetwarzania danych osobowych na cele marketingowe Spółki.
 3. Dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika do Serwisu przetwarzane są w celu:
  1. weryfikacji Użytkownika (wykluczenie tzw. „botów”) lub/ oraz
  2. w celu przekazania raportu z wynikami opracowanymi za pomocą narzędzia CVR,

w zależności od treści zgód wyrażonych przez Użytkownika.

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  1. zgoda Użytkownika w zakresie weryfikacji autoryzacyjnego kodu Użytkownika
  2. zgoda Użytkownika w zakresie wykorzystania adresu poczty elektronicznej do celów marketingowych, w tym przekazania raportu z wyceny przeprowadzonej z użyciem CVR oraz
  3. zgoda Użytkownika do wykorzystania plików Cookies i innych narzędzi analitycznych, wyrażona poprzez akceptację warunków korzystania z Serwisu,

a nadto podstawą realizacji przetwarzania danych osobowych może być:

 1. realizacja prawnego obowiązku nałożonego na Spółkę, tj. w szczególności przekazania danych osobowych oraz informacji o ich przetwarzaniu właściwym organom państwowym, w tym organom ściągania.
 1. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres:
  1. do momentu odwołania zgody na weryfikację kodu Użytkownika lub na cele marketingowe , jak również przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z przetwarzania danych osobowych Użytkownika, liczonego od momentu odwołania każdej z powyższych zgody,
  2. do momentu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Spółkę, w szczególności wyczerpania zapytań właściwych organów państwowych, w tym organów ścigania.
 2. Odwołanie zgody następuje poprzez wysłanie przez Użytkownika Serwisu na skrzynkę kontakt@companyvalueradar.com wiadomości e-mail o treści „odwołuję zgodę dla celu weryfikacji” lub „odwołuję zgodę udzieloną do celów marketingowych”, w zależności od tego, które ze zgód zostały uprzednio przez Użytkownika wyrażone. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż nie ma możliwości odwołania zgody uprzednio przez Użytkownika nie udzielonej.
 3. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmioty powiązane kapitałowo ze Spółką, dostawca Serwisu i infrastruktury powiązanej.
 4. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak w przypadku braku ich podania nie będzie możliwe skorzystanie z narzędzia CVR oraz, w przypadku zgody na cele marketingowe, przekazanie raportu z pisemnymi wynikami wyceny przeprowadzonej z wykorzystaniem CVR.

 

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW ZWIĄZANE Z PRZETARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.
 2. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest jego zgoda, Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody.
 3. W przypadku naruszenia danych osobowych Użytkownika, Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
 4. Żądanie skorzystania z praw, o których mowa w ust. 1-2 powyżej Użytkownik przesyła na skrzynkę mailową: kontakt@companyvalueradar.com

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie danych Użytkowników jest prowadzone zgodnie z zasadami adekwatności, celowości i minimalizmu, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w tym do podnoszenia ich funkcjonalności, prawidłowego udzielania licencji i świadczenia usług drogą elektroniczną oraz w celu należytego zabezpieczenia praw i interesów Spółki oraz Użytkowników.
 2. Spółka dokłada najwyższej staranności, by przetwarzane dane były merytorycznie poprawnie i aktualne. Merytoryczna poprawność i aktualność danych zależy w dużej mierze od Użytkowników. Użytkownicy niezwłocznie poinformują Spółkę o wszelkich zmianach dotyczących ich danych.
 3. Przetwarzanie danych Użytkowników odbywa się z najwyższą starannością dla zachowania ich bezpieczeństwa, przy zachowaniu odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych. W związku z rozwojem nowoczesnych technologii oraz możliwością podjęcia przez osoby trzecie działań niezgodnych z prawem i naruszających interesy Użytkowników, zapewnienie całkowitego bezpieczeństwa oraz nienaruszalności i integralności danych nie jest możliwe. Użytkownicy są świadomi tego ryzyka i akceptują je.

 

PLIKI COOKIES

 1. Spółka wykorzystuje pliki Cookies.
 2. Pliki Cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach Użytkowników i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Domyślne parametry plików Cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki Cookies używane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika, a także optymalizacji strony internetowej. Ponadto pliki Cookies stosuje się w celu tworzenia anonimowych, zbiorczych statystyk, dzięki którym można sprawdzić w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony internetowej, co daje możliwość ulepszenia zawartości i struktury Portalu, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.
 4. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików Cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 5. Z uwzględnieniem czasu ich przechowywania na urządzeniu Użytkownika wyróżnia się:
 6. Piki Cookies tymczasowe – tzw. first part cookie, umieszczane na czas korzystania z przeglądarki – sesji, są wykasowywane po jej zamknięciu,
 7. Pliki Cookies zewnętrzne – tzw. third part cookie, umieszczane przez zewnętrzne podmioty, których komponenty strony zostały wywołane przez stronę.
 8. Dane zbierane są przy użyciu plików Cookies wyłącznie w celu wykonania określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Dane są zaszyfrowane tak, by osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu.
 9. Plikami Cookies można zarządzać z poziomu przeglądarki internetowej.

 

KONTAKT

Właściwą do kontaktu we wszystkich sprawach związanych z danymi Użytkowników, w tym z postanowieniami Polityki Prywatności jest skrzynka mailowa: kontakt@companyvalueradar.com

 

ZMIANA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA DANYCH

 1. Spółka ma prawo do zmiany Polityki Prywatności z zastrzeżeniem, że wprowadzenie zmian nastąpi przy dołożeniu najwyższej staranności dla zachowania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, w szczególności poprzez zastosowanie zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych adekwatnych do zidentyfikowanych przez Spółkę zagrożeń bezpieczeństwa danych.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się ze zmienioną Polityką Prywatności.